Kategorie

Slevy

Aktuálně nejsou žádné slevy

Platební  podmínky:

1.    Prodávající nabízí Kupujícímu Produkty za prodejní ceny platné ke dni uskutečnění Objednávky Produktů, pokud není stanoveno jinak. Prodávající může Kupujícímu poskytnout individuální slevy z prodejních cen. Kupní cena je vždy uváděna bez odpovídající hodnoty DPH.

2.    U prodejních cen může docházet ke změnám. Pro Kupujícího je vždy platná cena v okamžiku objednání nebo cena dohodnutá v návrhu, pouze pokud svou objednávku uhradí do 7 dnů od objednání (v případě platby předem), nebo při převzetí Produktů na fakturu nebo na dobírku. Po této době nebude možnost uplatnit garanci ceny a Objednávka Produktů je vyřízena za aktuální ceny v době odeslání Prodávajícím. O ztrátě garance ceny je Kupující informován emailem při zaslání rekapitulace Objednávky po odbavení Objednávky.

3.    Prodávající si tímto vyhrazuje právo průběžné úpravy ceny za Produkty v návaznosti na úpravy cen od Smluvních partnerů Prodávajícího. Ceny za objednané a potvrzené Produkty nebo ceny Produktů dohodnuté jednotlivou kupní smlouvou zůstávají těmito úpravami nedotčeny.

4.    V případě  nákupu  běžně  skladovaných  Produktů  osobním  nákupem  na  kterémkoliv  prodejním  místě Prodávajícího s okamžitým odběrem takto nakoupených Produktů, jsou pro Kupujícího závazné kupní ceny platné v dané době.

5.    V případě nákupu Produktů prostřednictvím webového rozhraní, telefonické, faxové, e-mailové Objednávky, jsou pro Kupujícího závazné kupní ceny platné ke dni potvrzení objednávky Prodávajícím, nebude-li u některých Produktů dodatečně dohodnuto jinak.

6.    Za dodávku Produktů dle požadavku Kupujícího zaplatí Kupující Prodávajícímu kupní cenu, kterou je možno uhradit:

-     předem  na  základě  zálohové  faktury  na  účet prodávajícího u UniCredit Bank číslo účtu 2110143271/2700 v měně  Kč  (CZK);

-     v hotovosti ve všech provozovnách prodávajícího;

-      v  hotovosti  na  dobírku  v  místě  určeném  kupujícím  v objednávce;

-      převodním příkazem na účet prodávajícího u UniCredit Bank číslo účtu 2110143271/2700 v měně  Kč  (CZK); avšak pouze u registrovaných zákazníků s uzavřenou Rámcovou kupní smlouvou. Výše neuhrazených závazků Kupujícího nesmí přitom převyšovat smluvený limit a Kupující nesmí mít žádné závazky po splatnosti. Závazek je splacen včas, jestliže bude nejpozději v  den  splatnosti  připsána  příslušná  částka  na  účet  Prodávajícího.  V případě  prodlení  Kupujícího s úhradou jeho závazku, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši uvedené v Rámcové kupní smlouvě z dlužné částky za každý den prodlení kupujícího. Podkladem pro tyto platby je penalizační faktura vystavená Prodávajícím.

 

7.    Při platbě zálohově dopředu je Kupujícímu zaslána proformafaktura se lhůtou splatnosti nejpozději do 7 dnů od  objednání.  V  případě  že  Prodávající  neobdrží  úhradu  do  1  měsíce  od  objednání  je  Objednávka stornována a kupující je povinen uhradit náklady spojené s vyřizováním a přípravou Objednávky (objednání zboží, telefonáty, balné, vrácení objednaného zboží Smluvnímu partnerovi Prodávajícího, poštovné atd.).

8.    Podkladem pro platby za odebrané Produkty je daňový doklad s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Datum zdanitelného plnění daňového dokladu je totožné s datem expedice dodávaného zboží, čímž může být i datum předání zboží prvnímu přepravci. Splatnost daňového dokladu je stanovena na 3 dny ode dne jeho vystavení, pokud to rámcová nebo kupní smlouva neupravuje jinak.

9.    Kupující je u Prodávajícího oprávněn k odběru Produktů na fakturu do výše rozdílu mezi stanoveným limitem a výší všech svých nesplněných finančních závazků vůči Prodávajícímu. Limit lze čerpat dále jen v tom případě,  kdy  Kupující  není  v prodlení  se  splatností  jakékoliv  vystavené  faktury  za  odebrané  Produkty, vystavené v rámci takto stanoveného limitu.

10.  Pokud nebude Kupující své finanční závazky vůči Prodávajícímu plnit v dohodnuté době splatnosti, vyhrazuje si Prodávající právo dodávat Kupujícímu další Produkty pouze proti jeho platbě v hotovosti. Tato skutečnost bude Kupujícímu vždy oznámena a to ihned, pokud nastane v placení jeho závazků prodleva delší jak 5 kalendářních dnů. Návrat ke všem smluvně dohodnutým fakturačním režimům je pak vázán na prokazatelné doložení vyrovnání všech finančních závazků Kupujícího.

11.  Pokud bude Kupující vykazovat objektivně zhoršenou finanční situaci, vyhrazuje si Prodávající právo dodávat další  Produkty  Kupujícímu  pouze  proti  jeho  platbě  v hotovosti.  Tato  skutečnost  bude  Kupujícímu  vždy oznámena písemně a to ihned po zjištění Prodávajícím. Návrat ke všem smluvně dohodnutým fakturačním režimům je pak vázán na prokazatelné zlepšení finanční situace Kupujícího. Výhrada podle odstavce 9. a 10. se vztahuje na všechny fakturační dodávky Kupujícímu, tedy i na potvrzené dodávky zboží jednotlivými písemnými kupními smlouvami.

12.  Kupující je povinen při platbě bankovním převodem řádně uvést Prodávajícímu požadované údaje tak, aby platba mohla být Prodávajícím řádně identifikována.

13.  Prodávající  si  vyhrazuje  právo  zásilku  doplnit  o  reklamní  materiály  a  propagaci  sponzorů,  Kupující objednáním souhlasí, že spolu se zbožím může obdržet i reklamní materiály.