Kategorie

Slevy

Aktuálně nejsou žádné slevy

Obchodní podmínky

WWW.RUDERALIS.CZ

se sídlem  Na Valech 2232/13,

41201 Litomeřice

IČ: 74636472

Telefon: +420 775 386 561

Email: info@ruderalis.cz

Jsme pouze eshop bez kamenné prodejny.

 

POKUD VÁM NENÍ 18 LET, OKAMŽITĚ OPUSťTE TYTO STRÁNKY

* Veškeré informace obsažene v popisech produktů jsou překladem orginálních původních textů holandských výrobců těchto semen. Internetový obchod se neztotožňuje s obsaženými informacemi a texty zde umístěné mají pouze z informační a edukační důvod.

* Při objednávce semen prohlašujete, že nemáte pěstitelské úmysly

* Osobní data jsou využita pouze pro účely objednávky, nejsou nikde uchovavána ani zpřístupněná ostatním osobám.

* Semena jsou prodavána pouze jako sběratelské produkty, z důvodu uchování druhu.                   Nikoho nepřesvědčujeme k pěstování marihuány. Jelikož za to hrozí trest odnění svobody.

* Máme právo odmítnout odeslání zásilky, při podezření, že zboží objednává osoba mladší 18 let.

* Majitel obchodu nezodpovídá za nelegální využití semen.

 

1.    Základní  ustanovení

1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují vztahy při dodávkách produktů definovaných níže pro firmu Sebastian Skotarek, se sídlem Na Valech 2232/13, 41201 Litomeřice, identifikační číslo: 74636472, zapsané v živnostenském rejstříku (dále jen „Prodávající“) obchodnímu partnerovi-kupujícímu, který není spotřebitelem (dále jen „Kupující“), uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb.,  občanský  zákoník,  a  jsou  závazné  pro  veškerý  obchodní  styk  s  Prodávajícím.  Odchylná písemná ujednání stran mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.

2.    Tyto  Obchodní  podmínky  platí  pro  objednávání  produktů  ze  sortimentu  uvedeného  i  neuvedeného  na internetových stránkách prodávajícího (dále jen „Produkty“) prostřednictvím internetového obchodu a jeho prodejních  modulů,  pro  telefonické  objednávky,  objednávky  zaslané  e-mailem,  faxem  nebo  provedené osobně na kterékoli pobočce Prodávajícího. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího a jsou v aktuálním znění nedílnou součástí individuální kupní smlouvy.

3.    Prodávající  dodává  Produkty  na  základě  elektronické,  osobní  či  telefonické  objednávky  a  specifikace kupujícího z vyplněného formuláře, který je k dispozici v košíku před odesláním objednávky.

 

2.    Definice  základních  pojmů

Objednávka: znamená přijetí poptávky od Kupujícího kteroukoliv formou uvedenou v odst. 3. čl. 1 těchto

Obchodních podmínek

Potvrzení Objednávky: znamená sdělení zprávy Kupujícímu o akceptaci jeho Objednávky, čímž je uzavřena jednotlivá kupní smlouva

Osobní odběr: znamená, že předmět plnění si může kupující vyzvednout v provozní době na kterékoliv pobočce Prodávajícího.

Přepravní služba: znamená, že Kupující doručí plnění prostřednictvím dopravce, který je právnickou nebo fyzickou osobou podnikající v oboru přepravy zboží a logistiky.

Smluvní partner Prodávajícího: znamená subjekt, se kterým má Prodávající uzavřen smluvní vztah, na základě kterého nakupuje Produkty.

 

 3.    Objednávka,  uzavření  kupní  smlouvy

1.    Podmínkou platnosti elektronické, telefonické, případně osobní Objednávky je vyplnění či sdělení veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí (zejména jméno a příjmení/obchodní firma, platná a úplná dodací poštovní adresa, telefonický nebo emailový kontakt, IČ, DIČ či jiné doplňující informace) potřebných k úspěšnému vyřízení Objednávky.

2.    Objednávka  je  návrhem  kupní  smlouvy.  K uzavření  kupní  smlouvy  dochází  při  Potvrzení  závazné Objednávky. Za potvrzení Objednávky lze považovat i její faktické splnění prodávajícím.

3.    Kupující  je  Prodávajícím  o  přijetí  Objednávky  automaticky  informován  emailem,  nebo  telefonicky  na Kupujícím uvedené kontaktní údaje.  Veškeré přijaté Objednávky jsou považovány za závazné i v případě, že Kupující neprovede platbu úhrady proformafaktury v požadovaném termínu od data objednání.

4.    Kupující i Prodávající má právo do 24 hodin od obdržení Potvrzení objednávky podat písemně návrh na změnu kupní smlouvy nebo její zrušení. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, je kupní smlouva mezi oběma stranami uzavřena, a to v té podobě, jak je uvedeno v Potvrzení Objednávky.

 

 4. Dodací  podmínky

1.    Místem plnění je sídlo Kupujícího popř. adresa uvedená v Objednávce.

2.    Za dodání Produktů se považuje jejich předání prvému dopravci k přepravě pro Kupujícího, není-li Stranami dohodnuto jinak.

3.    Prodávající při Objednávce na dobírku či na fakturu zajišťuje doručení produktů prostřednictvím přepravní služby, po celé České republice. Náklady na dodání se rozlišují podle zvoleného způsobu dopravy.

-      Přepravní služba Zásilkovna.(bezhotovostně i dobírka) znamená, že prodávající doručí plnění prostřednictvím dopravce Zásilkovna s.r.o. (www.zasilkovna.cz), v dohodnutém čase. Před doručením zásilky je vždy zaslána SMS a email. 

 -      Přepravní služba ČP balík do ruky (bezhotovostně i dobírka) znamená, že prodávající doručí plnění prostřednictvím dopravce Česká pošta, s.p. (www.ceskaposta.cz). Před doručením zásilky je vždy zaslána SMS a email.

 -      Individuální  přeprava  nadrozměrného  zboží  znamená,  že  prodávající  doručí  plnění  prostřednictvím vlastních či smluvních externích dopravních prostředků v dohodnutou dobu, na libovolné udané místo kupujícím s možností vynesení zboží do dohodnutého patra.

 

4.    Prodávající při Objednávce typu platba dopředu proformafakturou dodá Produkty Kupujícímu maximálně do 14 (čtrnácti) dnů od uhrazení proformafaktury, nejpozději však do 1 měsíce (u  Produktů, které nejsou momentálně skladem). Nedodá-li Prodávající Produkty Kupujícímu ani ve lhůtě do 1 měsíce, je Kupující oprávněn od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení uhrazené zálohy ve výši 100%.

5.    O odeslání Produktů bude Prodávající Kupujícího informovat elektronicky i s uvedením předběžné doby doručení.

6.    O stavu vyřizování Objednávky či odeslání Produktů se může kupující informovat telefonicky na tel. čísle 775386561

7.    Produkty budou dodávány ve vhodných obalech určených pro přepravu zásilek či jinak obvyklých obalech.

8.    Prodávající si vyhrazuje právo nedodat objednané Produkty či jeho část, které není skladem a ani nebylo dodáno příslušným Smluvním partnerem Prodávajícího po třech opakovaných objednáních. V případě nedodání části objednaných Produktů formou dobírky, bude ponížená dobírková částka o nedodané zboží. V případě  "úhrady  předem"  bude  automaticky  zadán  kredit  (přeplatek)  pro  příští  Objednávky  daného Kupujícího. Kupující má možnost požádat o vrácení přeplatku písemnou formou dopisem případně e-mailem (z  legislativních důvodů  není možné vyhovět  telefonickým  žádostem).  Přeplatek musí  být  Prodávajícím vrácen nejpozději do 30 dnů od obdržení písemné žádosti na bankovní účet Kupujícího. Nedodané Produkty již nebudou dále evidovány v Objednávce a nebudou automaticky zaslány.

 

 

5.   Kupní  cena,  daňové  doklady,  platební  podmínky

1.    Prodávající nabízí Kupujícímu Produkty za prodejní ceny platné ke dni uskutečnění Objednávky Produktů, pokud není stanoveno jinak. Prodávající může Kupujícímu poskytnout individuální slevy z prodejních cen. Kupní cena je vždy uváděna bez odpovídající hodnoty DPH.

2.    U prodejních cen může docházet ke změnám. Pro Kupujícího je vždy platná cena v okamžiku objednání nebo cena dohodnutá v návrhu, pouze pokud svou objednávku uhradí do 7 dnů od objednání (v případě platby předem), nebo při převzetí Produktů na fakturu nebo na dobírku. Po této době nebude možnost uplatnit garanci ceny a Objednávka Produktů je vyřízena za aktuální ceny v době odeslání Prodávajícím. O ztrátě garance ceny je Kupující informován emailem při zaslání rekapitulace Objednávky po odbavení Objednávky.

3.    Prodávající si tímto vyhrazuje právo průběžné úpravy ceny za Produkty v návaznosti na úpravy cen od Smluvních partnerů Prodávajícího. Ceny za objednané a potvrzené Produkty nebo ceny Produktů dohodnuté jednotlivou kupní smlouvou zůstávají těmito úpravami nedotčeny.

4.    V případě  nákupu  běžně  skladovaných  Produktů  osobním  nákupem  na  kterémkoliv  prodejním  místě Prodávajícího s okamžitým odběrem takto nakoupených Produktů, jsou pro Kupujícího závazné kupní ceny platné v dané době.

5.    V případě nákupu Produktů prostřednictvím webového rozhraní, telefonické, faxové, e-mailové Objednávky, jsou pro Kupujícího závazné kupní ceny platné ke dni potvrzení objednávky Prodávajícím, nebude-li u některých Produktů dodatečně dohodnuto jinak.

6.    Za dodávku Produktů dle požadavku Kupujícího zaplatí Kupující Prodávajícímu kupní cenu, kterou je možno uhradit:

-     předem  na  základě  zálohové  faktury  na  účet prodávajícího u UniCredit Bank číslo účtu 2110143271/2700 v měně  Kč  (CZK);

-     v hotovosti ve všech provozovnách prodávajícího;

-      v  hotovosti  na  dobírku  v  místě  určeném  kupujícím  v objednávce;

-      převodním příkazem na účet prodávajícího u UniCredit Bank číslo účtu 2110143271/2700 v měně  Kč  (CZK); avšak pouze u registrovaných zákazníků s uzavřenou Rámcovou kupní smlouvou. Výše neuhrazených závazků Kupujícího nesmí přitom převyšovat smluvený limit a Kupující nesmí mít žádné závazky po splatnosti. Závazek je splacen včas, jestliže bude nejpozději v  den  splatnosti  připsána  příslušná  částka  na  účet  Prodávajícího.  V případě  prodlení  Kupujícího s úhradou jeho závazku, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši uvedené v Rámcové kupní smlouvě z dlužné částky za každý den prodlení kupujícího. Podkladem pro tyto platby je penalizační faktura vystavená Prodávajícím.

 

7.    Při platbě zálohově dopředu je Kupujícímu zaslána proformafaktura se lhůtou splatnosti nejpozději do 7 dnů od  objednání.  V  případě  že  Prodávající  neobdrží  úhradu  do  1  měsíce  od  objednání  je  Objednávka stornována a kupující je povinen uhradit náklady spojené s vyřizováním a přípravou Objednávky (objednání zboží, telefonáty, balné, vrácení objednaného zboží Smluvnímu partnerovi Prodávajícího, poštovné atd.).

8.    Podkladem pro platby za odebrané Produkty je daňový doklad s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Datum zdanitelného plnění daňového dokladu je totožné s datem expedice dodávaného zboží, čímž může být i datum předání zboží prvnímu přepravci. Splatnost daňového dokladu je stanovena na 3 dny ode dne jeho vystavení, pokud to rámcová nebo kupní smlouva neupravuje jinak.

9.    Kupující je u Prodávajícího oprávněn k odběru Produktů na fakturu do výše rozdílu mezi stanoveným limitem a výší všech svých nesplněných finančních závazků vůči Prodávajícímu. Limit lze čerpat dále jen v tom případě,  kdy  Kupující  není  v prodlení  se  splatností  jakékoliv  vystavené  faktury  za  odebrané  Produkty, vystavené v rámci takto stanoveného limitu.

10.  Pokud nebude Kupující své finanční závazky vůči Prodávajícímu plnit v dohodnuté době splatnosti, vyhrazuje si Prodávající právo dodávat Kupujícímu další Produkty pouze proti jeho platbě v hotovosti. Tato skutečnost bude Kupujícímu vždy oznámena a to ihned, pokud nastane v placení jeho závazků prodleva delší jak 5 kalendářních dnů. Návrat ke všem smluvně dohodnutým fakturačním režimům je pak vázán na prokazatelné doložení vyrovnání všech finančních závazků Kupujícího.

11.  Pokud bude Kupující vykazovat objektivně zhoršenou finanční situaci, vyhrazuje si Prodávající právo dodávat další  Produkty  Kupujícímu  pouze  proti  jeho  platbě  v hotovosti.  Tato  skutečnost  bude  Kupujícímu  vždy oznámena písemně a to ihned po zjištění Prodávajícím. Návrat ke všem smluvně dohodnutým fakturačním režimům je pak vázán na prokazatelné zlepšení finanční situace Kupujícího. Výhrada podle odstavce 9. a 10. se vztahuje na všechny fakturační dodávky Kupujícímu, tedy i na potvrzené dodávky zboží jednotlivými písemnými kupními smlouvami.

12.  Kupující je povinen při platbě bankovním převodem řádně uvést Prodávajícímu požadované údaje tak, aby platba mohla být Prodávajícím řádně identifikována.

13.  Prodávající  si  vyhrazuje  právo  zásilku  doplnit  o  reklamní  materiály  a  propagaci  sponzorů,  Kupující objednáním souhlasí, že spolu se zbožím může obdržet i reklamní materiály.

 

 6. Přechod  nebezpečí  škody na  Produktech

 1.    Převezme-li Kupující na své náklady na základě jednorázové dohody s  Prodávajícím Produkty přímo u Smluvního partnera Prodávajícího, je místem plnění sklad Smluvního partnera Prodávajícího. Zboží bude Kupujícímu vydáno na základě plné moci vystavené Prodávajícím s uvedením předmětu dodávky, firmy a jména přebírajícího. Nebezpečí škody na zboží k takto dodaným Produktům přechází na  Kupujícího v okamžiku jejich převzetí ve skladu smluvního partnera Prodávajícího.

2.    V případě, že na základě dohody smluvních stran bude povinnost Prodávajícího odeslat Produkty do místa určeného Kupujícím, je dodání Produktů uskutečněno jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě. Tímto předáním Produktů prvnímu přepravci přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Produktech.

3.    V případě, že na základě dohody smluvních stran bude povinnost Prodávajícího dodat zboží do místa určeného Kupujícím prostřednictvím vlastních či smluvních externích dopravních prostředků, přechází nebezpečí škody na Produktech na Kupujícího v okamžiku jeho převzetí od posádky přepravního prostředku Prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu na Produktech při vykládce z dopravního prostředku v případě, že vykládku bude provádět Kupující.

4.    Při předání Produktů v prodejním místě Prodávajícího, přechází nebezpečí škody na zboží na Kupujícího převzetím Produktů. Převzetí Produktů Kupující potvrdí svým podpisem na faktuře - daňovém dokladu.

 

 7. Reklamační  podmínky,  odpovědnost za vady,  záruka

1.    Není-li dále stanoveno jinak, Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady Produktů dle §2099 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

2.    Kupující je povinen prohlédnout Produkty co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na Produktech.

3.    Při  osobním  odběru  je  Kupující  povinen  prohlédnout  Produkty  neprodleně  při  jejich  převzetí.  Zjistí-li  u Produktů vadu, je povinen zjištěnou vadu v prodejním místě neprodleně oznámit Prodávajícímu. Prodávající Kupujícímu zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějících  Produktů  nebo  dodáním  náhradních  Produktů  za  Produkty  vadné.  Není-li  možné  vadu bezodkladně odstranit, Prodávající tak učiní v nejbližším možném termínu. O tomto termínu Prodávající Kupujícího vyrozumí.

4.    Při dodání Produktů Kupujícímu prostřednictvím přepravní služby je Kupující povinen uplatnit nároky z vad množství, druhu, stavu (poškození) Produktů do 3 pracovních dnů od převzetí Produktů od přepravní služby. V případě, že Produkty jsou poškozené nebo neúplné je Kupující povinen dodat Prodávajícímu protokol o poškození  nebo  ztrátě  zboží,  které  společně  sepíše  Kupující  a  zástupce  přepravní  služby.  Kupující  je povinen nároky za vady ve stanovené lhůtě uplatnit u Prodávajícího písemně, s popisem vady a protokolem o poškození nebo ztrátě zboží. V případě vady druhu Produktů je Kupující oprávněn požadovat dodání náhradních Produktů jen tehdy, jestliže vadné Produkty budou vráceny Prodávajícímu v původním balení, a to včetně příslušenství. Prodávající Kupujícímu zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějících Produktů nebo dodáním náhradních Produktů za Produkty vadné. Není-li možné vadu bezodkladně odstranit, Prodávající tak učiní v nejbližším možném termínu. O tomto termínu Prodávající Kupujícího vyrozumí.

5.    Prodávající neodpovídá Kupujícímu za škodu vzniklou v důsledku vady Produktů.

6.    Prodávající se zavazuje zprostředkovat na odebrané a řádně uhrazené Produkty záruku výrobce v délce vyznačené na dodacím listě. Prodávající neručí za plnění závazku výrobce v případě živelné pohromy, válek, nepokojů,  zásadních  politicko-ekonomických  změn,  vojenských  převratů,  úředních  rozhodnutí  bránících plnění uvedených povinností, úpadku, konkurzu, likvidace výrobce.

7.    Kupující je povinen v rámci rychlého servisu uplatňovat záruku výrobce u smluvních servisních partnerů výrobce, pokud jsou uvedení v příloze těchto Obchodních podmínek.

 

 8. Ochrana osobních  dat

1.    Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to v databázi Prodávajícího při plném respektování povinnosti správce dle § 5 ZoOOÚ. Zpracované údaje jsou plně chráněny funkčním vnitřním systémem ochrany dat (soubor vnitřních organizačních a technických opatření).

2.     V případě, že si Kupující nepřeje být, z různého důvodu, nadále registrován v databázi Prodávajícího, může o "vymazání" z databáze zažádat elektronicky na el. adrese: info@ruderalis.cz, kde musí uvést plné znění registrace (včetně přístupového jména a hesla), kterou chce zrušit. Pro následné objednávky však bude nutné provést opět registraci jako nový kupující.

 

 9. Závěrečná ustanovení

1.    Všechny  dodávky  Produktů  realizované jednotlivou  kupní smlouvou,  uzavřené na  přesně  specifikované Produkty a jejich cenu, se budou řídit platnou Rámcovou kupní smlouvou uzavřenou mezi Prodávajícím a kupujícím.

2.    Jednotlivé písemné kupní smlouvy budou podepisovat osoby k tomu za každou stranu oprávněny, podle vzájemného písemného oznámení.

3.    Jakékoliv dodatky Rámcové kupní smlouvy musí být učiněny písemně a schváleny podpisem obou stran a stanou se její nedílnou součástí.

4.    Kupující prohlašuje, že je bez omezení schopen plnit své splatné závazky, zejména že jeho majetek není v situaci, pro kterou zvláštní zákon stanoví povinnost podat   návrh na zahájení insolvenčního řízení, není dlužníkem v insolvenčním řízení, nebyl zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku dlužníka a rovněž že na jeho majetek není vedena exekuce nebo není jinak postižen nebo omezen výkonem rozhodnutí.

5.    Kupující  prohlašuje,  že  je  způsobilý k právním  úkonům a  dále,  že  osoby za  něj  v jeho  zastoupení  při jednotlivých obchodních případech jednající jsou k tomu oprávněny.

6.    Kupující nesmí bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího  přenechat, převést či postoupit na žádnou třetí osobu jakoukoliv svoji povinnost, nebo právo vyplývající z Rámcové kupní smlouvy či její části.

7.    Kupující odpovídá za škodu, kterou by způsobila případná nepravdivost či nepřesnost prohlášení učiněných v tomto článku nebo porušení zde uvedených či jakýchkoli jiných povinností z Rámcové kupní smlouvy.

8.    Všechny smluvní vztahy, které mezi Prodávajícím a Kupujícím již vznikly a stále trvají, nebo v budoucnu vzniknou, se řídí těmito Obchodními podmínkami.

9.    Jednotlivé popisy a fotografie Produktů jsou informativní a mohou tedy podléhat obsahovým změnám.

 

11. Platnost Obchodních  podmínek

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od svého vydání do vydání aktualizace znění Obchodních podmínek. Aktuální znění Obchodních podmínek je k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího, na webové adrese  www.ruderalis.cz. Každá aktualizace je označena verzí svého vydání u místa a data vydání nebo aktualizace.